01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

„Wojny czołgów” i konsumentów

Wpis 280 z 304
„Wojny czołgów” i konsumentów

 

30 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII  Sąd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wydał ważny wyrok, który (i ile się utrzyma)  będzie miał   istotne znaczenie dla producentów i operatów gier komputerowych oraz  praktyki rozpowszechniania gier komputerowych. Wyrok ten dotyczy co prawda gry przeznaczonej na telefony komórkowe, ale należy przypuszczać, że  stanowisko Sądu będzie miało zastosowanie także i do innych gier – na PC, konsole itp.

Stan faktyczny

Sprawa dotyczy interaktywnej gry na telefony komórkowe „Wojny czołgów”, która to gra była reklamowana w mass-mediach. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zarzucił podmiotowi oferującemu aplikacje na telefony komórkowe wprowadzenie konsumentów w błąd. Zachowanie to według UOKiK  polegało na przekazaniu konsumentom nieprawdziwej informacji, że zamówienie i korzystanie  z gry jest całkowicie bezpłatne – podczas gdy użytkownicy w rzeczywistości musieli płacić za możliwość korzystania z dodatkowych opcji – przykładowo: za  dodatkowe wyposażenie  wirtualnego czołgu. Jedynie na wstępnym etapie korzystanie  z gry było bezpłatne.

Decyzja Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK uznał, że  reklama gry nie  informowała o cechach oferowanego produktu w sposób rzetelny i prawdziwy, zaś  konsument mógł być zaskoczony  koniecznością uiszczania opłat, po tym jak zdecydował  się na skorzystanie z oferty. Łącznie Prezes UOKiK nałożył na ww. podmiot kary pieniężne w wysokości ok. 40.000 PLN.

Podstawa prawna decyzji

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.):

Art. 24. 1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

2.  Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie    bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:

1)   stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.);

2)   naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;

3)   nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.

 

Więcej na ten temat na stronie UOKiK (dostępna jest równie treść decyzji).

Opinie:

Wyrok Sądu może budzić sprzeczne opinie, tym bardziej, że nie każdy uczestnik gry musi dalej rozbudowywać swój sprzęt.  W momencie dodatkowej płatnej opcji może przecież zakończyć grę.

 

Menu